Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach

PRZEDSZKOLE - SZKOŁA PODSTAWOWA - LICEUM

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej   Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach

Wstęp deklaracji 
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 
Dane teleadresowe jednostki:  
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
Chobrzany 111a, 27 – 650 Samborzec
tel. 15 8314320

 

Data publikacji strony internetowej: 10.04.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.04.2022
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były publikowene przed wejściem w zycie ustawy o dostępności cyfrowej 
tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 

Data sporządzenia deklaracji  

Deklaracje sporządzono dnia 16.03.2021
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Soja
e-mail: liceumchob@poczta.onet.pl  
telefon: 15 8314320

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika praw obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące działające przy Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach mieści się w jednej lokalizacji: 27-650 Samborzec, Chobrzany 110.   

Budynek liceum jest dwukondygnacyjny, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna. Do szkoły prowadzą dwa wejścia z poziomu gruntu. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, poruszanie się między piętrami jest utrudnione. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwiać na parterze budynku. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skip to content