menu


rekrutacja


podręczniki


Samorząd Uczniowski


plan lekcji


zajęcia pozalekcyjneorganizacje i koła


kalendarz  roku szkolnego


filharmonia


biblioteka


uczniowie


osiągnięciaprojekty


linki


wydarzenia


archiwum


nauka i zabawa
licznik odwiedzin

Liczniki na bloga

stronę przeglądaużytkowników

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej 
Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach


Wstęp deklaracji
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach.
 
Dane teleadresowe jednostki: 
Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach
Chobrzany 110, 27 - 650 Samborzec
tel. 15 8314320
 
Data publikacji strony internetowej: 2008.10.18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.28
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Data sporządzenia deklaracji 

Deklaracje sporządzono dnia 2021.03.25
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Soja
e-mail: liceumchob@poczta.onet.pl 
telefon: 15 8314320

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp
Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika praw obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa działająca przy Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach mieści się w jednej lokalizacji: 27-650 Samborzec, Chobrzany 110.  

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, w którym znajdują się sale lekcyjne, sala gimnastyczna. Do szkoły prowadzi jedno wejście z poziomu gruntu i dwa wejścia do których prowadzą schody. Budynek nie posiada windy, poruszanie się między piętrami jest utrudnione. Na parterze i piętrze znajdują się toalety.

W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwiać na parterze budynku. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 


ważne


kontakt:

adres:

Zespół Placówek

Oświatowych

Chobrzany 110

27-650 Samborzec

 telefon:

15-8314318

fax:

15-8314320

email:

zpocho@wp.pl

zszpchobrzany@wp.pl

Copyright © 2009-2011 ZPO Chobrzany

szablony www