Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach

PRZEDSZKOLE - SZKOŁA PODSTAWOWA - LICEUM

O szkole

Pomysł zorganizowania szkoły średniej w Chobrza­nach zrodził się w 1939r. Mieszkańcy tej miejscowości czynili starania o utworzenie średniej szkoły rzemieślni­czej, handlowej lub rolniczej. Wybuch II wojny światowej przekreślił realiza­cję tych zamierzeń. Ponownie do projektu utworzenia szkoły średniej w Chob­rzanach powrócono w 1942 r. W tym roku aktyw Stronnictwa Ludowego podjął uchwałę, by po wyzwoleniu otworzyć w Chobrzanach gimnazjum dla młodzieży wiejskiej z powiatu sandomierskiego.

W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy rzadko przebywali na terenie Chobrzan i okolicy. Dlatego też miejscowość ta była bezpieczna dla wielu ludzi, którzy zmuszeni byli opuszczać poprzednie miejsce zamieszkania i pra­cy.
W Chobrzanach znaleźli schronienie m.in.: dr Stefan Hrabec i jego małżon­ka Stanisława, pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwo­wie, dr Jan Sztaudynger, literat z Krakowa,
mgr Stanisław Piszczatowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Alojzy Kaczmarczyk i mgr Jan Siatrak pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako­wie, a także wielu nauczycieli szkół średnich, głównie z terenu Łodzi. Prowadzili oni tajne nauczanie w Chobrzanach i okolicznych wioskach. Rok szkolny w Gimnazjum w Chobrzanach rozpoczął się 2 października 1944.
W roku szkolnym 1944/45 podjęło naukę 202 uczniów. Prowadzone było pełne czteroklasowe koedukacyjne gimnazjum ogólnokształcące oraz pierwsza klasa licealna z podziałem na typ humanistyczny i matematyczno-fizyczny. Uczniowie do Gimnazjum i Liceum w Chobrzanach w pierwszym roku istnienia rekrutowali się głównie z istniejących ośrodków tajnego nauczania w rejonie Chobrzan. Na początku 1946 r. Gimnazjum i Liceum otrzymało imię świętego Stani­sława Kostki, l stycznia 1946 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztanda­ru z wizerunkiem patrona ufundowanego przez mieszkańców Chobrzan. Ministerstwo Oświaty zarządzeniem z dnia 22 marca 1946r. nadało Wiejskiemu Gimnazjum Ziemi Sandomierskiej w Chobrzanach aż do odwołania uprawnienia szkoły państwowej.

W czerwcu 1966 r. podjęta została uchwała w sprawie podziału szkoły na dwie odrębne jednostki organizacyjne: Szkołę Podstawową w Chobrzanach i Liceum Ogólnokształcace w Chobrzanach.

W 1964 roku decyzją Kuratorium Oświaty w Kielcach nadano szkole imię Stefana Żeromskiego, a w 1977 r. ze środków społecznych ufundowany został dla szkoły sztandar.

Szkoła średnia w Chobrzanach stała się nie tylko źródłem zdobywania wiedzy przez uczniów, ale także ośrodkiem kulturalnym dla miejscowej lud­ności. Organizowane przez szkołę uroczystości szkolne i środowiskowe oraz spotkania z ciekawymi postaciami świadczą o tym, że spełniała ona ważną rolę kulturotwórczą w tym środowisku. Nauczyciele i uczniowie tej szkoły byli inspiratorami życia kulturalnego w środowisku.

 

Skip to content