Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach

PRZEDSZKOLE - SZKOŁA PODSTAWOWA - LICEUM

school supplies, school, colour-3109465.jpg
Oferta edukacyjna
graduation, cap, hat-309661.jpg
REKRUTACJA!

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do nas!

Poniżej znajdziesz wszystkie dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji. Do zobaczenia!

Terminy rekrutacji

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 poz.1394)

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

 

 

 

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

od 16 maja

do 20 czerwca 2022 r.

do godziny 15:00

od 2 sierpnia

do 4 sierpnia 2022 r.

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca

do 13 lipca 2022r.

do godz. 15:00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

do 15 lipca 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

 

do 11 sierpnia 2022 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły).

 

od 22 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

od 12 sierpnia

do 22 sierpnia 2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

1 sierpnia 2022 r.
do godz. 14:00

23 sierpnia 2022r.

 

Skip to content